Top

فرم پذیرش اتاق سرمایه (سرمایه پذیران)

فایل معرفی سرمایه گذاران را از طریق لینک زیر می توانید دریافت کنید.

دریافت فایل

•    شرکت ها و هسته های عضو پارک می توانند بیش از ظرفیت رایگان اختصاص داده شده نیز با پرداخت هزینه مذاکره مانند شرکت های خارج از پارک مذاکره انجام دهند.

•    مذاکرات به ترتیب اولویت ارائه شده از سوی سرمایه پذیر و در صورت وجود ظرفیت خالی انجام خواهد شد.

•  حداکثر ظرفیت مذاکرات با ۱۰ سرمایه گذار  میباشد.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم مورد نظر در این زمان بسته است.

پارک علم و فناوری