Top

فن بازار

فن بازرار 2

فن بازار، بازاری برای عرضه و فروش تكنولوژی است. فن بازارها تسهیل کننده ارتباط میان عرضه کنندگان فناوری و متقاضيان آن‌ها هستند. تفاوت عمده فن بازار با نمایشگاه در عرضه فناوری به جای محصول و تخصصی بودن آن است.
این رویداد در سوم دی ماه سال ۹۶ با حضور شرکت ها و هسته های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت های سرمایه گذاری، شتاب دهنده ها، سازمان های همکار ، برخی از انجمن ها و اتحادیه ها و جمعی از فعالان حوزه علم و فناوری برگزار خواهد شد. هر یک از شرکت های مستقر در پارک و سازمان های شرکت کننده در فن بازار در غرفه های طراحی شده از سوی پارک، با مشتریان و مخاطبین اختصاصی خود به مذاکره و تعامل می‌پردازند.

پارک علم و فناوری